Promocja "Bony na START z B2B"

REGULAMIN

REGULAMIN PROMOCJI KUPON RABATOWY  „Bony na START z B2B””

 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin akcji promocyjnej o nazwie „Bony na START z B2B” stanowi podstawę prowadzenia akcji promocyjnej prowadzonej przez SEECOM POLSKA S.C. określając warunki akcji promocyjnej oraz prawa i obowiązki osób w niej uczestniczących.
2. Organizatorem promocji jest Seecom Polska S.C. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Dąbrowskiego 307, NIP 6972306468, zwany dalej „SEECOM”.

2. Czas trwania promocji

Promocja będzie trwała w okresie od 23.07.2018 r. do 31/12/2018 r.

3. Miejsce prowadzenia Promocji

Miejscem przeprowadzenia promocji są wyłącznie Biura Handlowe Seecom Polska w Poznaniu przy ulicy Dąbrowskiego 307, 60-406 Poznań i w Zielonej Górze przy ulicy Morelowej, 65-434 Zielona Góra

4. Warunki korzystania z promocji

1. W promocji mogą wziąć udział wyłącznie klienci zarejestrowani do Platformy Zakupowej B2B
do której klienci mają dostęp poprzez stronę internetową: http://seecompolska.pl/platforma-zakupowa-b2b/  zwana dalej Platformą SeeCOM B2B
2. W promocji mogą wziąć udział wyłącznie klienci zarejestrowani do Platformy SeeCOM B2B
zwani dalej Klientem
3. Udział w promocji jest dobrowolny.
4. Klient może uczestniczyć w promocji jednorazowo wykorzystując otrzymany od Seecom Pakiet Kuponów składający się z Bonów o wartości 50,00 zł, 100,00 zł, 200,00 zł, 500,00 zł.
5. Promocja polega na tym, iż Klientowi SEECOM, który otrzymał Pakiet Bonów i w dniach od 23/07/2018 r. do 31/12/2018 r. dokona jednorazowego zamówienia i zakupu towarów za pośrednictwem platformy zakupowej B2B przysługuje bonifikata cenowa o wartości Bonu Promocyjnego.
Klient może zrealizować Bony według poniższych zasad promocyjnych:
– Bon o nominale 50,00 zł – zostanie zrealizowany przy zamówieniu za kwotę netto zamówienia w przedziale od 2.000,00 zł do 4.999,99
– Bon o nominale 100,00 zł – zostanie zrealizowany przy zamówieniu za kwotę netto zamówienia w przedziale od 5.000,00 zł do 6.999,99
– Bon o nominale 200,00 zł – zostanie zrealizowany przy zamówieniu za kwotę netto zamówienia w przedziale od 7.000,00 zł do 9.999,99
– Bon o nominale 500,00 zł – zostanie zrealizowany przy zamówieniu za kwotę netto zamówienia w powyżej 10.000,00 zł
6. Wydawcą kuponu rabatowego jest SEECOM
7. Kupon rabatowy nie może być przedmiotem sprzedaży, ani też nie można go wymienić na gotówkę.
8. Do jednej transakcji może być użyty jeden kupon rabatowy. Kwota kuponu rabatowego jest odejmowana od całkowitej ceny netto nabytych towarów (tj. ostateczna cena = całkowita cena nabytych towarów – kwota rabatu).
9. Aby otrzymać Promocyjny RABAT, Klient zobowiązany jest uiścić płatność w terminie określonym na fakturze za złożone zamówienie. Kwota promocyjnego rabatu zostanie skompensowana lub przelana na konto uczestnika promocji.
10. Niezrealizowany kupon rabatowy traci swoją ważność po upływie terminu, na który został wystawiony. W przypadku braku określenia na kuponie terminu jego ważności traci on swoją ważność po upływie okresu trwania promocji.
11. Niniejsza promocja nie łączy się z innymi promocjami prowadzonymi przez SEECOM

5. Zasady zwrotu towaru

W przypadku zwrotu towaru nabytego przy wykorzystaniu kuponu rabatowego, SEECOM zwróci wyłącznie cenę zapłaconą za ten towar po odjęciu wartości kuponu rabatowego zrealizowanego podczas transakcji kupna.

6. Postanowienia końcowe

1. Wzięcie udziału w promocji oznacza zgodę Klienta na warunki promocji określone w niniejszym regulaminie.
2. Niniejszy regulamin promocji dostępny jest w Biurach Handlowych SeeCOM POLSKA oraz na stronie www.seecompolska.pl
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

Poznań, dnia 18.07.2018 r.