Regulamin uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Seecom Polska S.C.

 1. Poniższy regulamin określa zasady zapisów i uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez SEECOM POLSKA S.C. Tomasz Kaczmarek, Robert Geisler, Dariusz Baksalary NIP 6972306468 zwany dalej Organizatorem.
 2. W prezentacjach i szkolenia może uczestniczyć osoba prowadząca działalność gospodarczą w zakresie instalacji elektrycznych, instalacji niskoprądowych, systemów zabezpieczeń w szczególności systemów alarmowych, monitoringu wizyjnego, kontroli dostępu, systemów sygnalizacji pożaru.
 3. Informacje o szkoleniach zawierające termin szkolenia, ilość miejsc, tematykę, miejsce szkolenia oraz cenę są publikowane na stronie internetowej organizatora http://seecompolska.pl/szkolenia/ Warunki uczestnictwa są ustalane indywidulanie dla każdego szkolenia.
 4. Aby wziąć udział w szkoleniu należy wyrazić chęć uczestnictwa wypełniając formularz zgłoszeniowy na stronie organizatora oraz uzyskać potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.
 5. Wypełnienie formularz i przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.
 6. Udział w  Szkoleniach mogą brać osoby pełnoletnie i nie będące pod wpływem środków odurzających bądź psychoaktywnych
 7. Organizator ma prawo do odrzucenia zgłoszenia  bez podania przyczyny.
 8. Organizator zapewnia w trakcie szkolenia ciepłe i zimne napoje oraz może zapewnić jeden gorący posiłek, których koszt jest wliczony w cenę szkolenia.
 9. Rezygnacja z udziału w szkoleniu organizowanym bezpłatnie jest możliwa tylko w sytuacji gdy Uczestnik poinformuje o fakcie rezygnacji ze szkolenia Organizatora co najmniej trzy dni przed terminem szkolenia. Niedokonanie takiego zgłoszenia może skutkować obciążeniem Uczestnika kosztami poniesionymi przez Organizatora w wysokości co najmniej 200 zł netto
 10. W przypadku nie uzyskania minimalnej liczby Uczestników, Organizator może odwołać szkolenie, informując o tym fakcie wszystkich zgłoszonych Uczestników drogą mailową.

 

W związku z obowiązywaniem od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), przekazujemy informacje dotyczące przetwarzanych przez nas danych osobowych:

Kto jest Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Tomasz Kaczmarek, Robert Geisler, Dariusz Baksalary prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą SEECOM POLSKA Tomasz Kaczmarek, Robert Geisler, Dariusz Baksalary Spółka Cywilna, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 307, 60-406 Poznań, NIP: 6972306468, REGON: 302214316, (dalej: my lub Administrator). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 1. listownie na adres: Jana Henryka Dąbrowskiego 307, 60-406 Poznań,
 2. za pośrednictwem e-mail: biuro@seecom.pl,
 3. telefonicznie: +48 61 677 21 95.

W jakim celu Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane oraz jaka jest podstawa prawna tego przetwarzania?

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, w celu:

 1. realizacji umów zawieranych przez Pani/Pana pracodawcę/zleceniodawcę z Administratorem, co stanowi uzasadniony interes Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
 2. wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych i księgowych, np. wystawienie faktury, przechowywanie dokumentacji księgowej, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
 3. ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami oraz w celach archiwalnych w razie konieczności wykazania przez Administratora niezbędnych faktów, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Jak długo będą przechowywane Pana/Pani dane osobowe?

 1. w zakresie zawarcia i realizacji umowy, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami dane będą przechowywane do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń (będzie to co do zasady najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń plus jeden rok, który to dodatkowy termin wynika z hipotetycznej możliwości zgłoszenia roszczenia tuż przed upływem terminu przedawnienia). W przypadku umowy sprzedaży co do zasady będzie to okres 3 lat (2 lata terminu przedawnienia roszczeń plus jeden dodatkowy rok). Jednakże, m.in. ze względu na hipotetyczne korzystanie z uprawnień kupującego (np. rękojmia) termin ten może zostać odpowiednio wydłużony,
 2. w zakresie danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązków prawnych dane osobowe będą przechowywane przez czas, w którym przepisy nakazują Administratorowi przechowywać dane, np. dokumentacja podatkowa musi być przechowywana przez okres co najmniej 5 lat,
 3. w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych, do celów archiwalnych oraz badania satysfakcji klientów dane będą przechowywane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę przetwarzania danych lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

Komu przekazujemy Pani/Pana dane osobowe?

Będziemy przekazywać Pani/Pana dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. firmy spedycyjne czy kurierskie.

Od kogo otrzymaliśmy Pani/Pana dane osobowe i jakiego rodzaju dane otrzymaliśmy?

Dane osobowe na Pani/Pana temat, czyli Pani/Pana dane identyfikujące (imię i nazwisko) i kontaktowe (telefon, adres
e-mail) otrzymaliśmy od Pani/Pana pracodawcy/zleceniodawcy.

 

Jakie ma Pani/Pan prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
 2. prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 3. prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
 4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 5. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację,
 6. prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego,
 7. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu skorzystania z wyżej wymienionych praw (oprócz prawa do wniesienia skargi) należy skontaktować się z nami, najlepiej poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@seecom.pl.