Kontakt

+48612229155

Zapraszamy pon.-pt. 8.00-16.00

b2b@seecompolska.pl

ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 307
60-406 Poznań

Formularz kontaktowy

Regulamin

REGULAMIN STRONY I SKLEPU INTERNETOWEGO SEECOMPOLSKA

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1.      Strona i sklep internetowy działający pod adresem www.seecompolska.pl/ prowadzony jest przez spółkę pod firmą: Seecom Polska Robert Geisler Dariusz Baksalary Spółka komandytowa, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego  307, 60-406 Poznań, KRS: 0000801369, e-mail: biuro@seecompolska.pl nr telefonu: +616772195

2.      Słownik pojęć:

a)      Sprzedawca – Seecom Polska Robert Geisler Dariusz Baksalary Spółka komandytowa, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego  307, 60-406 Poznań, KRS: 0000801369, e-mail: biuro@seecompolska.pl, nr telefonu: +616772195

b)     Sklep – serwis internetowy, skierowany wyłącznie do przedsiębiorców, należący do Sprzedawcy, dostępny w domenie: www.seecompolska.pl/, za pośrednictwem którego sprzedawane są Towary, w tym za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia. Informacje dot. Towarów, w tym ich cena, warunki dostawy, czas realizacji Zamówienia, ewentualne warunki gwarancji, umieszczone w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

c)      Klient – każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą, zarówno w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki cywilnej, spółki prawa handlowego czy innej zezwolonej przez prawo formie, któremu powszechnie obowiązujące przepisy prawa pozwalają na złożenie Zamówienia w Sklepie, założenia konta na stronie www.seecompolska.pl/  lub korzystania ze strony www.seecompolska.pl/

d)     Parakonsument – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

e)      Regulamin – niniejszy regulamin.

f)       Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie.

g)     Zamówienie – oświadczenie Klienta obejmujące wolę nabycia Towaru od Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu. Zawarcie umowy sprzedaży Towaru następuje na skutek potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę (potwierdzone Zamówienie). Do korzystania ze Sklepu, w tym złożenia Zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży danego Towaru, konieczna jest akceptacja Regulaminu.

h)     Konto Klienta- prowadzony przez Sprzedawcę dla Klienta zbiór zasobów w ramach których Klient może korzystać z wybranych funkcjonalności udostępnionych przez Sprzedawcę.

i)       Hasło - oznacza ciąg znaków literowych lub cyfrowych - wybranych przez Klienta podczas Zakładania konta na www.seecompolska.pl, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Użytkownika na www.seecompolska.pl.

j)       Login - oznacza indywidualne oznaczenie Klienta składające się z ciągu znaków literowych lub cyfrowych, wymagane wraz z Hasłem do zalogowania się na Konto Użytkownika na www.seecompolska.pl. Loginem jest podanym przez Klienta adresem poczty elektronicznej.

k)      Konto Użytkownika - oznacza indywidualny dla każdego zakładającego konto Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, za pomocą którego Klient może składać zamówienia na Towar.

l)       Założenie konta - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta z udostępnionych funkcjonalności www.seecompolska.pl, w szczególności do składania zamówień na Towar.

m)    Formularz kontaktowy- formularz za pomocą której Klient zamieszcza informacje w celu przesłania ich do Sprzedawcy.

3.      Wszelkie prawa do www.seecompolska.pl, w tym prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej www.seeocmpolska.pl, a także do materiałów znajdujących się na stronie należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

4.      Sprzedawca oświadcza, iż logo SEECOM stanowi zastrzeżony rzez Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej znak towarowy (numer prawa wyłącznego: R.330756)

5.      Zabronione jest wykorzystywanie www.seecompolska.pl do przesyłania niezamówionej informacji handlowej. 

6.      Klient odpowiedzialny jest jak za własne działanie lub zaniechanie za działania i zaniechania osób działających w jego imieniu i uprawnionych do jego reprezentacji oraz obsługującą Konto Użytkownika. Klient zobowiązuje osoby działające w jego imieniu i uprawnione do jego reprezentacji oraz obsługujące Konto Użytkownika do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

7.      Wszelkie warunki sprzedaży Towarów, w szczególności  ceny widniejące na stronie internetowej Sklepu, jak również opisy Towarów, stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu art. 66§1 Kodeksu cywilnego. Wyżej wymienione informacje handlowe zyskują moc dopiero z chwilą złożenia Zamówienia przez Klienta i jego potwierdzenia przez Sprzedającego.

II. KORZYSTANIE Z SEECOMPOLSKA.PL

1.      Korzystanie z www.seecompolska.pl oznacza każdą czynność, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi na www.seecompolska.pl i odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.

2.      Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze strony i sklepu  www.seecompolska.pl to sprzęt elektroniczny pozwalający na swobodnie przeglądanie sieci WWW, przeglądarka internetowa EDGE, CHROME lub FIREFOX w najnowszej dostępnej wersji oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona  www.seecompolska.pl jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.  [PW1] 

3.      Klient korzystający z www.seecompolska.pl nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania www.seecompolska.pl.

4.      Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie www.seecompolska.pl i towarzyszących jej usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sprzedawcy

5.      Sprzedawca oświadcza, iż korzystanie zarówno z sieci WWW jak i z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione. Tym samym zaleca się zachowanie przez Klienta ostrożności i natychmiastowe informowanie Sprzedającego o wszelkich podejrzanych incydentach. Zaleca się stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet oraz dbać o bezpieczeństwo i poufność używanych danych logowania. Wysoce zalecanym jest także systematyczna zmiana posiadanych haseł. 

6.      Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Użytkownika z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

7.      W celu skorzystania z bezpłatnego Formularza kontaktowego Klient zobowiązany jest do  wypełnienia zawartych w formularzu pól.

III. ZAŁOŻENIE KONTA UŻYTKOWNIKA

1.      W celu utworzenia Konta Użytkownika, Klient zobowiązany jest założyć konto oraz posiadać konto e-mail.

2.      Konta Użytkownika przeznaczone są jedynie dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Sprzedawca nie świadczy usługi i nie sprzedaje towarów na rynku konsumenckim.

3.      W celu założenia Konta Użytkownika, Klient powinien wypełnić formularz udostępniony przez Sprzedawcę na stronie https://seecompolska.pl/order/register.html i przesłać wypełniony formularz drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu zakładania konta. Warunkiem wysłania formularza założenia Konta Użytkownika jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką prywatności strony i złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z ww. dokumentami poprzez odznaczenie stosownego checkboxa.

4.      W trakcie zakładania konta Klient ustala indywidualne Hasło.

5.      Klient, poprzez wysłania formularza wyraża wolę zawarcia umowy o świadczenie drogą elektroniczną, na jego rzecz przez Usługodawcę, usługi prowadzenia Konta Użytkownika.

6.      Po przesłaniu wypełnionego formularza, Klient otrzymuje niezwłocznie drogą elektroniczną, na adres poczty elektronicznej podany w formularzu, informacje o otrzymaniu przez Sprzedawcę formularza zakładania Konta Użytkownika. Po weryfikacji danych podanych przez Klienta, Sprzedawca przesyła Klientowi informację o założeniu Konta Użytkownika (moment zawarcia umowy o świadczenie usługi prowadzenia Konta Użytkownika drogą elektroniczną). 

7.      Klient zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności Hasła. W razie zaistnienia podejrzeń co do bezpieczeństwa zastosowanego Hasła, Klient zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania o tym fakcie Sprzedawcy.

8.      Sprzedawca tworzy i wdraża zabezpieczenia przed nieuprawnionym korzystaniem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem treści zawartych na stronie www.seecompolska.pl, w tym poprzez stosowanie certyfikatu SSL. 

9.      Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i do usług oraz funkcjonalności www.seecompolska.p w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta znajduje swoje uzasadnienie względami bezpieczeństwa, w szczególności poprzez: przełamywanie zabezpieczeń www.seecompolska.p lub innymi bezprawnymi lub niezgodnymi z powszechnie obowiązującymi normami, w tym zasadami współżycia społecznego, działaniami. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i do usług oraz funkcjonalności www.seecompolska.pl trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i do usług oraz funkcjonalności www.seecompolska.pl. Sprzedawca niezwłocznie zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta przy zakładaniu Konta Klienta. W sytuacji otrzymania informacji o zablokowaniu Konta Użytkownika, Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości.

IV. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ.

1.      Sprzedawca prowadzi sprzedaż Towarów za pośrednictwem strony www.seecompolska.pl , telefonicznie, za pomocą wiadomości e-mail, a także bezpośrednio w placówkach handlowych Sprzedawcy. Chęć realizacji zamówienia poza terenem Polski musi być zgłoszona i osobiście negocjowana poprzez kontakt za pomocą adresu e-mail: biuro@seecompolska.pl lub numeru telefonu: +616772195 lub osobiście w placówce handlowej Sprzedawcy.

2.      Zamówienia od Klientów mogą być składane Sprzedawcy w następujący sposób:

a)     przez stronę www.seecompolska.pl, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, za wyjątkiem okresu podczas którego prowadzone są prace serwisowe; Klient po złożeniu zamówienia w powyższy sposób dostaje potwierdzenie złożenia zamówienia e-mailem, a następnie otrzymuje informacje że Zamówienie będzie zrealizowane lub informację, że zamówienie nie może zostać zrealizowane;

b)    na adres poczty elektronicznej: b2b@seecompolska.pl, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę; Klient po złożeniu zamówienia w powyższy sposób dostaje potwierdzenie e-mailem, że Zamówienie  będzie zrealizowane lub informację, że Zamówienie nie może zostać zrealizowane;

c)     telefonicznie, pod następującymi numerami telefonów: +616772195, w dni robocze (z wyłączeniem sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 8:00 do 16:00; Klient po złożeniu Zamówienia w powyższy sposób dostaje potwierdzenie e-mailem, że Zamówienie dotarło do Sklepu i będzie zrealizowane lub informację, że Zamówienie nie może zostać zrealizowane.[PW2] 

3.      W przypadku, gdy Zamówienie nie obejmuje wszystkich informacji wymaganych przez Sprzedawcę, Sprzedawca, jeszcze przez potwierdzeniem realizacji zamówienia lub odmową jego potwierdzenia, może zwrócić się do Klienta celem uzupełnienia brakujących informacji.

4.      Umowę sprzedaży uznaje się za zawartą w momencie potwierdzenia przez Sprzedającego realizacji zamówienia. Jednocześnie, do momentu uiszczenia wynagrodzenia przez Kupującego, własność towaru przysługuje Sprzedającemu. [PW3] 

5.      Zamówienie za pomocą strony www.seecompolska.pl może zostać złożone przez Kupującego jedynie za pomocą Konta Użytkownika.[PW4] 

6.      W przypadku złożenia Zamówienia e-mailowego lub telefonicznego należy podać co najmniej poniżej wymienione dane:

a)nazwę Towaru lub Towarów z ich kodami i dokładnym oznaczeniem oraz wybraną wielkością opakowania,

b) ilość zamawianych Towarów,

c) pełne dane teleadresowe do wysyłki - tzn. oznaczenie adresata (imię i nazwisko lub nazwa Klienta), adres dostawy (ulica, nr domu, mieszkania, kod pocztowy, miasto),

d) telefon kontaktowy,

e) informację o formie płatności – za pobraniem lub przelewem.

7.      Założenie i prowadzenie Konta Użytkownika jest bezpłatne.

V. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ.

1.      Potwierdzone przez Sprzedawcę zamówienia są realizowane w godzinach pracy obsługi Sklepu (w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach 08:00 – 16:00[PW5] ).

2.      W przypadku zastosowania promocyjnych cen przez Sprzedawcę, informuje on jednocześnie o najniższej cenie produktu z ostatnich 30 dni.[PW6] 

3.      Do każdego potwierdzonego Zamówienia załączany jest dokument sprzedaży oraz dokument gwarancyjny, jeśli na dany Towar została udzielona gwarancja..

4.      Ceny Towarów podawane są w Sklepie w złotych polskich i po dodaniu ich do koszyka zawierają podatek VAT.

5.      Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów objętych informacją handlową w Sklepie, wprowadzania nowych Towarów do informacji handlowej w Sklepie, usuwania Towarów z informacji handlowej w Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

6.      Zdjęcia Towarów umieszczane są na stronie Sklepu mają charakter przykładowy.

7.      Realizacja dostawy potwierdzonego Zamówienia odbywa się pośrednictwem Kuriera UPS. Istnieje także możliwość osobistego odbioru przesyłki w wybranej placówce handlowej Sprzedawcy.

8.      W Sklepie obowiązują opłaty za korzystanie z usług Kuriera UPS, zgodnie z ceną podaną w zamówieniu. Sprzedawca ponadto w zakładce Koszty przesyłki informuje o aktualnym cenniku dostawy towaru.[PW7] 

9.      Klient, odbierając przesyłkę z Towarem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera, sporządzić protokół szkody, który wraz z ewentualną reklamacją powinien zostać niezwłocznie przesłany do Sprzedawcy.

10.   Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta, o ile nastąpi ich potwierdzenie, są realizowane (skompletowanie Towarów do potwierdzonego Zamówienia) w kolejne dni robocze.

11.   Zamówienie obejmujące Towary o różnym czasie realizacji, o ile nastąpi jego potwierdzenie, realizowane jest co do zasady po skompletowaniu całości Zamówienia. W przypadku odstępstwa od tej zasady, Sprzedawca będzie o tym informował Klienta za pomocą wiadomości e-mail na podany przez Klienta podczas zakładania Konta Użytkownika adres.

12.   Za Towary objęte potwierdzonym Zamówieniem można dokonać płatności w następujący sposób:

a)      za pobraniem – przy odbiorze przesyłki od kuriera lub bezpośrednio w placówce handlowej Sprzedającego.

b)     przelewem –na podany w wiadomości e-mail numer konta.    

13.   Przy wyborze opcji płatności przelewem, Klient jest zobowiązany do uiszczenia zapłaty za Zamówienie w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni roboczych od daty potwierdzenia zamówienia. W przypadku braku zapłaty w tym terminie, uznaje się, że Klient odstąpił od umowy sprzedaży Towaru. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty po uprzednim uzgodnieniu ze Sprzedawcą. Towar jest wysyłany/przygotowywany do odbioru po otrzymaniu przez Sprzedawcę wynagrodzenia.[PW8] 

 VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1.      Sprzedawca wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi wobec sprzedawanych Towarów.[PW9] 

2.      Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. 

3.      Reklamacja powinna być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Sprzedawcy podany w zakładce Kontakt.

4.      W zgłoszeniu reklamacyjnym Kupujący winien zawrzeć swój Login oraz opis zaistniałego problemu. 

5.      Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni, rozpatruje reklamację i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w zgłoszeniu reklamacji.

VII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ PARAKONSUMENTA.

1.      Parakonsument który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem sytuacji określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35  ustawy z dnia 30 maja 2014 r.o prawach konsumenta. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można wysłać przesyłką pocztową na adres: Seecom Polska Robert Geisler Dariusz Baksalary Spółka komandytowa, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego  307, 60-406 Poznań lub za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres: b2b@seecompolska.pl Przepisy art. 27-38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r.o prawach konsumenta, w stosunku do Parakonsumenta znajdują zastosowanie.

2.      W przypadku chęci odstąpienia od umowy, Parakonsument może skorzystać z wzorca odstąpienia stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu. 

VIII.  ROZWIĄZANIE UMOWY (LIKWIDACJA KONTA)

1.      Każda ze Stron jest uprawniona do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (obsługi Konta Użytkownika) z zachowaniem 14 dniowego terminu wypowiedzenia. 

2.      Sprzedawca, dokonuje wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta posiadającego Konto Użytkownika stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas zakładania Konta Użytkownika lub przesyłką pocztową na adres podany przez Klienta.

3.      Klient posiadający Konto Użytkownika uprawniony jest do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli  za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres: b2b@seecompolska.pl

4.      W przypadku wysłania przez Klienta wiadomości o której mowa w zdaniu poprzedzającym na adres poczty elektronicznej, Sprzedawca wyśle, w celu weryfikacji Klienta, link do usunięcia konta na adres poczty elektronicznej podany w formularzu Zakładania konta z możliwością samodzielnego usunięcia konta. W celu sfinalizowania procesu usunięcia Konta Użytkownika, a tym samym rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, Klient zobowiązany jest do kliknięcia w przesłany link.[PW10] 

5.      Likwidacja Konta Użytkownika (rozwiązanie umowy) następuje niezwłocznie, jednakże nie później, w szczególności w przypadku problemów technicznych, niż po upływie 30 dni od upływu 14 dniowego terminu wypowiedzenia.[PW11] 

 

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PLIKI COOKIES

Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności, a także plików cookies zostały zawarte w informacji „Polityka prywatności” znajdującej się na stronie www.seecompolska.pl (w zakładce „Polityka prywatności”).

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1.      Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu.

2.      Aktualny Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie Sklepu (w zakładce „Regulamin”). Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Klienci posiadający Konto Klienta  zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w trakcie zakładania konta Klienta, informacji zawierającej treść zmienionego Regulaminu. Ponadto Sprzedawca umieści w zakładce Regulamin treść zmienionego Regulaminu. 

3.      Poinformowanie Klientów w sposób wskazany w ust. 2 nastąpi nie później niż na 3 dni przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. Klient posiadający Konto Klienta, w przypadku niezaakceptowania treści zmienionego Regulaminu, jest zobowiązany do wysłania wiadomości e-mail na adres e-mail  b2b@seecompolska.pl co będzie równoznaczne z oświadczeniem o wypowiedzeniu umowy (likwidacji konta) zgodnie z postanowieniami Rozdziału VIII Regulaminu.

4.      Sprzedawca jest uprawniony do natychmiastowej zmiany Regulaminu, bez zachowania terminu o którym mowa powyżej, w następujących przypadkach:

a)      Konieczności dostosowania regulaminu do obowiązku prawnego lub regulacyjnego uniemożliwiająca dotrzymania terminu o którym mowa powyżej,

b)     Konieczności, w drodze wyjątku, dokonania zmiany Regulaminu w celu ochrony Klienta lub Sprzedawcy przed nieprzewidzianemu przez Sprzedającego i bezpośrednim zagrożeniu dla prawnie chronionych dóbr Sprzedawcy lub Klienta wynikającym z działań takich jak oszustwa, działań mających na celu naruszenie cyberbezpieczeństwa, ochrony przed spamem, bezpieczeństwem danych osobowych.

5.      W przypadku wskazanym w ust. 4, Sprzedawca niezwłocznie po dokonaniu zmiany Regulaminu powiadomi Klientów posiadających Konto Klienta o zmianie Regulaminu poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu zakładania konta Klienta, informacji zawierającej treść zmienionego Regulaminu. Ponadto Sprzedawca umieści w zakładce Regulamin treść zmienionego Regulaminu.  Klient posiadający Konto Klienta, w przypadku niezaakceptowania treści zmienionego w tym trybie Regulaminu, jest zobowiązany do wysłania wiadomości e-mail na adres e-mail: b2b@seecompolska.pl co będzie równoznaczne z oświadczeniem o wypowiedzeniu umowy (likwidacji konta) zgodnie z postanowieniami Rozdziału VIII Regulaminu

6.      Do Zamówień otrzymanych przez Sprzedawcę przed wejściem w życie zmian Regulaminu stosuje się dotychczasowe postanowienia Regulaminu.

7.      Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.

8.      Spory, pomiędzy Sprzedawcą a Klientem nie będącym Parakonsumentem, wynikające z realizacji i interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu, rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. W pozostałych przypadkach zastosowanie znajduje właściwość sądu ustalana zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.

9.      W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym postanowienia Kodeksu cywilnego. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego Parakonsumentem , które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

    Regulamin obowiązuje od dnia 1.01.2023

 

 

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy przez Parakonsumenta (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):

Adresat:

Seecom Polska Robert Geisler Dariusz Baksalary Spółka komandytowa, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego  307, 60-406 Poznań, KRS: 0000801369

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*):………………………………………………………………

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):…………………………………………….

Imię i nazwisko oraz nazwa firmy parakonsumenta(-ów)/;…………………………………………..

Adres parakonsumenta(-ów):…………………………………………………

Adres e-mail parakonsumenta:

Data:

………………………………………………..

Podpis parakonsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Ustawienia regionalne
Lokalizacja
Język
Waluta